Wisman Techniek

Waar wij voor staan

GEDRAGSCODE

Wisman Techniek voert haar activiteiten uit op verantwoorde wijze en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en andere wettelijke voorschriften. De Directie van Wisman Techniek zet zich volledig in voor alle wettelijke en bedrijfsspecifieke voorschriften voor een verantwoordelijk en wettig gedrag. De Directie ziet ook af van alle zaken die in strijd zijn met de volgende principes. Hetzelfde verwachten wij van onze medewerkers, leveranciers en zakenpartners.

 

DUURZAAMHEID & MILIEUBESCHERMING

De bescherming van ons milieu en een spaarzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen is een kernelement van ons bedrijfsbeleid en onze milieufilosofie.

Wisman Techniek spant zich in voor een goed milieubeleid. Daar waar mogelijke passen wij elektrisch transport toe en middels zonnepanelen zijn wij energieneutraal. Wij stellen eisen aan de milieuvriendelijkheid van de toegepaste materialen, productietechnieken en diensten van onze leveranciers.

 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID MEDEWERKERS

De gezondheid en veiligheid van onze werknemers en die van onze leveranciers is een prioriteit. Wij hanteren en vragen van onze leveranciers een “safety first” strategie. Ons streven is onze medewerkers en die van onze leveranciers een gezonde en veilige werkomstandigheden en werkplek te bieden.

 

GELIJKE KANSEN EN RECHTVAARDIGHEID

Wij behandelen iedereen met waardigheid en respect, ongeacht geslacht, nationaliteit, leeftijd, huidskleur, sociale achtergrond of seksuele geaardheid. Wij gaan eerlijk met elkaar om en zijn toegewijd aan de beginselen van gelijke kansen. Wij tolereren geen discriminatie en verwerpen pesten van welke aard dan ook. Wij leven de wetten inzake kinderarbeid strikt na en zien toe op de naleving ervan. Bovendien respecteren wij de wetten inzake werktijden en wijzen wij loondumping af.

 

EERLIJKE CONCURRENTIE & ANTITRUSTWETGEVING

Wij zetten ons in voor vrije en eerlijke concurrentie en houden ons aan de betreffende nationale en internationale regelgeving. Bovendien ondernemen wij geen acties of maken wij geen afspraken die in strijd zijn met de antitrustwetgeving.

 

OMKOPING, CORRUPTIE EN WITWASSEN VAN GELD

Wisman Techniek praktiseert noch tolereert corruptie, afpersing, verduistering of omkoping op welk moment en in welke vorm dan ook. Wij verwachten een gelijkaardig gedrag van al onze zakenpartners. Geschenken en voordelen die verder gaan dan gepast en gebruikelijk zakelijk gebruik, en die in strijd zijn met wettelijke voorschriften en/of worden aangeboden in afwachting van een tegenprestatie, worden niet aanvaard door onze medewerkers. Omgekeerd doen wij dergelijke aanbiedingen ook niet aan onze zakenpartners. Wij doen tot op zekere hoogte aan sponsoring, maar altijd met een duidelijke en meetbare tegenprestatie (bijv. reclamemogelijkheid). Bovendien verwachten wij dat alle toepasselijke wetten ter voorkoming van  witwaspraktijken worden nageleefd. Wij onderhouden uitsluitend zakelijke relaties met klanten en zakenpartners, die legitiem zaken doen en legitieme financiële middelen gebruiken. Om eventuele conflicten te vermijden, worden de privébelangen van werknemers en de bedrijfsbelangen strikt gescheiden. Personen of bedrijven die bestaande zakenrelaties met de Wisman Techniek hebben, mogen door de medewerkers alleen voor hun privédoeleinden in aanmerking worden genomen, indien de partijen hiervoor de gebruikelijke marktvoorwaarden zijn overeengekomen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM, GEGEVENSBESCHERMING & BEHANDELING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Intellectuele eigendom en daarmee samenhangende creatieve oplossingen vormen de basis voor ons zakelijk succes. Daarom beschermen we deze immateriële activa en andere bedrijfs- en handelsgeheimen tegen onzorgvuldige of nalatige openbaarmaking en bewaken we strikt de vertrouwelijke informatie. Interne bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie van onze zakelijke partners die wij verkrijgen in het kader van onze activiteiten zijn onderworpen aan de strengste vertrouwelijkheid. Dergelijke informatie mag niet openbaar worden gemaakt, noch intern, noch aan externe derden. Informatie en gegevens die wij aan onze zakelijke partners bekendmaken, worden op dezelfde wijze behandeld. Wij behandelen en beschermen met name gevoelige, persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (DSGVO) voor het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens.