1 Definities
Aanbod:
Elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
Advisering:
Het geven van adviezen in de algemene zin van het woord waaronder in ieder geval is begrepen het adviseren op het gebied van automatisering en/of organisatie, het verrichten van toepasbaarheidsonderzoek, het verrichten van systeemanalyse, het adviseren ten aanzien van door Opdrachtgever toe te passen apparatuur en/of software, het verlenen van ondersteuning bij de ontwikkeling van software, het geven en/of organiseren van onderricht, cursussen of workshops en het instrueren en begeleiden van medewerkers.
ALV2020:
Deze algemene leveringsvoorwaarden, bestaande uit: – Deel A met algemene bepalingen; – Deel B met aanvullende bepalingen betreffende de levering van diensten, waaronder R&D, Advisering, service en opleiding en waaronder voorts aanneming van werk met uitzondering van de ontwikkeling van Software; – Deel C met aanvullende bepalingen betreffende de ontwikkeling en/of levering van Software.
Documentatie:
Door Opdrachtnemer verstrekte brochures, productinformatie, fabriekstekeningen, instructies, testcertificaten, catalogi, prijslijsten, folders en alle in of bij een Aanbod of tijdens de nakoming van de Overeenkomst verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: ontwerpen, tekeningen/afbeeldingen, plannen, beschrijvingen, toelichtingen, ideeën, modellen, monsters, tabellen, schema’s, databases, software, berekeningen en alle andere informatie die naar zijn aard vertrouwelijk is.
Gebrek:
Er is sprake van een gebrek indien het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst Geleverde niet compleet is en/of niet voldoet aan de specificaties en/of het niet de eigenschap(pen) bezit die door Opdrachtnemer Schriftelijk en expliciet aan Opdrachtgever zijn bevestigd voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst.


1.6 Geleverde:
Het door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst geleverde, daaronder begrepen het (deel van) het Werk en/of de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever heeft geleverd respectievelijk voor Opdrachtgever heeft verricht.


1.7 Onverwijld:
Zo snel als in alle redelijkheid mogelijk.


1.8 Opdracht:
De overeengekomen Werkzaamheden alsook het overeengekomen Werk en het overige door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te leveren.


1.9 Opdrachtbevestiging:
De Schriftelijke mededeling van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever waarin de inhoud van de Overeenkomst wordt samengevat. De Opdrachtbevestiging zal doorgaans beschrijven de omvang van de overeengekomen levering en de overeengekomen prijzen en condities.


1.10 Opdrachtgever:
De partij aan wie het door Opdrachtnemer gedane Aanbod is gericht, aan wie door Opdrachtnemer is geleverd en/of met wie Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.


1.11 Opdrachtnemer:
Een lid van een van de bij de Vereniging (hieronder gedefinieerd) aangesloten brancheorganisatie die de ALV2020 gebruikt, er naar verwijst of door of namens wie de ALV2020 van toepassing zijn verklaard, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) en iedere andere (rechts-)persoon die met aantoonbare instemming van de Vereniging van de ALV2020 gebruikmaakt.


1.12 Overeenkomst:
De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijziging(en), en het overeengekomen meerwerk en minderwerk.


1.13 Partijen:
Opdrachtgever en Opdrachtnemer.


1.14 Partij:
Een der Partijen.


1.15 Schriftelijk:
Correspondentie per aangetekend schrijven, deurwaardersexploot, reguliere post of fax. Tevens valt hieronder correspondentie per elektronisch medium (zoals bijvoorbeeld per e-mail of web-formulier) voor zover geen der Partijen aantoonbaar bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van het betreffende elektronische medium.


1.16 Toeleverancier:
De partij waar Opdrachtnemer de door hem aangeboden goederen betrekt.


1.17 Vereniging:
FHI, federatie van technologiebranches, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40507574.


1.18 Werk:
De zaak van stoffelijke aard of delen daarvan die door Opdrachtnemer ter nakoming van de Overeenkomst voor Opdrachtgever tot stand dient te worden gebracht, zoals bijvoorbeeld een apparaat, machine, halffabricaat, bouwwerk, installatie of een andere zaak.


1.19 Werkzaamheden:
De werkzaamheden die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht ter uitvoering van de Overeenkomst betreffende de levering van diensten voor zover deze niet betrekking hebben op het voor Opdrachtgever tot stand brengen van een Werk. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D), het doen van haalbaarheidsstudies, Advisering, het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en leveren en/of aanpassen van software, systemen of besturingssystemen, het ontwerpen van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, het verrichten van service en onderhoud, montage-, demontage-, installatie-, de-installatie-, aankoppelings- en loskoppelings-, inbouw-, opbouw-, afbouw-, sloop-, inregelings-, kalibratie-, validatie-, configuratie-, afstel- en instelwerkzaamheden, inbedrijfname, testen, meten, ijken, inspectie, inventarisatie, scholing, workshops, begeleiding, etc. Geleverde diensten worden in zijn algemeenheid vaak per uur op basis van nacalculatie doorberekend wanneer het een zuivere inspanningsverplichting betreft. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door FHI, federatie van technologiebranches, ten behoeve van leden van een bij de Vereniging (hieronder gedefinieerd) aangesloten brancheorganisatie. Anderen dan de hiervoor bedoelde partijen staat het niet vrij om deze algemene voorwaarden te gebruiken. Noch FHI, federatie van technologiebranches, noch haar bestuur is verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of niet handelen van de leden. Niets uit deze algemene leveringsvoorwaarden mag worden gewijzigd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, dan wel openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FHI, federatie van technologiebranches.


2 Toepasselijkheid van de ALV2020, titels en taal


2.1 Toepasselijkheid:
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod, op elke levering van Opdrachtnemer, op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Afwijkingen van deze ALV2020 zijn alleen van kracht voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd.


2.2 Bevoegde personen:
Slechts medewerkers in dienst van Opdrachtnemer, die daartoe bevoegd zijn volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zijn bevoegd rechtshandelingen namens Opdrachtnemer te verrichten. Rechtshandelingen verricht door andere dan daar volgens het handelsregister toe bevoegde personen kunnen niet worden ingeroepen tegen de partij namens wie de rechtshandelingen zijn verricht tenzij Opdrachtnemer deze rechtshandelingen Schriftelijk heeft bekrachtigd. Onder rechtshandelingen is onder meer te verstaan het doen van een Aanbod, het garanderen van bepaalde eigenschappen van een product, het doen van toezeggingen over leverdata, het wijzigen van eerder gemaakte afspraken, het aangaan van een overeenkomst, etc.


2.3 Eisen digitale communicatie:
Opdrachtnemer kan gedurende het bestaan van de rechtsbetrekking eisen stellen aan communicatie tussen Partijen of het verrichten van rechtshandelingen via digitale media.


2.4 Titels bedingen:
De titels en de artikelen van de ALV2020 dienen uitsluitend om de lezing en overzichtelijkheid daarvan te vergemakkelijken en hebben geen andere betekenis. De titels zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van de ALV2020.


2.5 Verwijzingen:
Daar waar in de ALV2020 wordt verwezen naar artikelnummers, verwijzen die artikelnummers naar de betreffende artikelen uit de ALV2020 tenzij uit de tekst blijkt dat de verwijzing verwijst naar artikelen uit een ander document of bron.


2.6 Bewijs van ontvangst:
Indien de ontvanger betwist dat bepaalde Schriftelijke correspondentie hem heeft bereikt, rust op de afzender de bewijslast dat de ontvanger deze correspondentie heeft ontvangen. In het geval van correspondentie per elektronisch medium zullen behoudens overtuigend tegenbewijs data betreffende verzending en ontvangst zoals geregistreerd op de server(s) van Opdrachtnemer als enig bewijs dienen.


2.7 Onderlinge prioriteit bedingen:
Voor zover een beding in de delen B of C van de ALV2020 van toepassing is op de betreffende Overeenkomst of op een deel daarvan en een beding uit deel B of C strijdig is met een beding uit Deel A, prevaleert het beding uit de delen B of C boven het betreffende beding uit Deel A waarmee het strijdig is.


2.8 Taal:
De in de Nederlandse taal opgestelde ALV2020 hebben gelding boven de in de Engelse of een andere taal vertaalde ALV2020.


2.9 Coulance:
Indien Opdrachtnemer – bewust of onbewust – op enig moment geen beroep doet op enige bepaling van deze ALV2020, verwerpt of verwerkt hij daarmee niet het recht om daar in een later stadium alsnog een beroep op te doen.


3 Het Aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst


3.1 Vrijblijvend:
Ieder Aanbod is vrijblijvend tenzij in het Aanbod een termijn voor de aanvaarding is gesteld. Een vrijblijvend Aanbod kan Onverwijld na acceptatie nog worden ingetrokken. In dat geval komt geen Overeenkomst tot stand.


3.2 Aanbod en aanvaarding:
De Overeenkomst komt tot stand door een Schriftelijk Aanbod en de aanvaarding daarvan met inachtneming van artikel 3.4 tot en met 3.6.


3.3 Verkoop via webshop:
In afwijking van de overige bepalingen van dit artikel, komt in het geval een opdracht via een webshop wordt gegeven, de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat deze Schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is bevestigd middels een Opdrachtbevestiging.


3.4 Gewijzigde aanvaarding:
Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat Opdrachtnemer Schriftelijk de afwijking accepteert en daarmee de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt middels een Opdrachtbevestiging.


3.5 Niet schriftelijke aanvaarding:
Indien het Aanbod of de aanvaarding danwel het Aanbod én de aanvaarding niet Schriftelijk plaatsvond, dan komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt middels een Opdrachtbevestiging en Opdrachtgever daartegen geen Onverwijld Schriftelijk bezwaar maakt.


3.6 Overeenkomst door aanvang werkzaamheden:
Indien om wat voor reden wordt afgeweken van de handelswijze als beschreven in artikel 3.2, 3.4, of 3.5dan komt de Overeenkomst toch tot stand echter met inachtneming van het volgende. De Overeenkomst komt dan tot stand op het moment dat Opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In een dergelijke situatie wordt, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever, de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.


3.7 Bijgevoegde informatie:
Door of namens Opdrachtnemer verstrekte Documentatie binden Opdrachtnemer slechts voor zover in het Aanbod expliciet naar gegevens uit deze Documentatie wordt verwezen.


3.8 Documentatie in enkelvoud:
Opdrachtnemer zal Documentatie voor zover dat is overeengekomen of naar het oordeel van Opdrachtnemer van belang is kosteloos in enkelvoud verstrekken. Opdrachtgever is een redelijke vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer voor extra exemplaren van dergelijke Documentatie.


3.9 Zekerheid stellen:
Opdrachtgever zal op het eerste verzoek van Opdrachtnemer voor eigen rekening afdoende zekerheden verstrekken aan Opdrachtnemer ter zake van de tijdige voldoening van zijn verbintenissen uit de Overeenkomst.


3.10 Inschakelen derden:
Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst en om de kosten hiervan conform die Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening te brengen.


4 Geheimhouding


4.1 Verbod:
Zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever verboden Documentatie of delen daarvan op wat voor manier ook te kopiëren of te verveelvoudigen, aan derden kenbaar te (doen) maken, door derden te laten gebruiken, aan derden te verkopen of aan derden ter beschikking te stellen.


4.2 Gebruiksrecht:
Documentatie Het is Opdrachtgever slechts toegestaan om Documentatie te gebruiken voor zover dit voor de totstandkoming of de nakoming van de Overeenkomst noodzakelijk is. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer, alsook indien de Overeenkomst niet tot stand komt, tussentijds eindigt of wordt geannuleerd, dient Opdrachtgever op eigen kosten alle aan hem verstrekte Documentatie terstond aan Opdrachtnemer te retourneren.


4.3 Beperkte kring lezers:
Opdrachtgever zal binnen zijn eigen organisatie de Documentatie uitsluitend delen met zijn eigen medewerkers en voor zover dit voor de totstandkoming of de nakoming van de Overeenkomst noodzakelijk is. Middels het in ontvangst nemen van de Documentatie garandeert Opdrachtgever dat hij afdoende maatregelen heeft genomen en tijdig zal nemen om te voorkomen dat de Documentatie of delen daarvan uitlekken naar anderen dan de personen/derden die op grond van dit artikel kennis mogen nemen van de Documentatie.


5 Wijziging van de Overeenkomst


5.1 Alleen Schriftelijk:
Een wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend Schriftelijk worden overeengekomen. Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer de wijziging aan Opdrachtgever Schriftelijk bevestigen. Uit deze bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.


5.2 Of gewijzigde uitvoering:
Indien Partijen het inhoudelijk eens zijn over de gewenste wijziging van de Overeenkomst maar niet aan de Schriftelijkheidsvereisten als bepaald in artikel 5.1 is voldaan, en Opdrachtnemer met medeweten van Opdrachtgever de Overeenkomst in gewijzigde vorm nakomt, wordt behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever, de door Opdrachtgever van Opdrachtnemer ontvangen factuur of facturen geacht de juiste inhoud en omvang van de gewijzigde Overeenkomst weer te geven.


5.3 Kosten reeds Geleverde:
Indien een wijziging van de Overeenkomst is overeengekomen is Opdrachtgever in elk geval verplicht aan Opdrachtnemer te vergoeden de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Opdrachtnemer Geleverde en/of de tot dat moment verrichte werkzaamheden.


5.4 Kosten van wijzigen:
Indien een wijziging van de Overeenkomst is overeengekomen dient Opdrachtgever de hiermee gepaard gaande en in alle redelijkheid door Opdrachtnemer te bepalen kosten als gevolg van de wijziging aan hem te vergoeden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de kostprijs van reeds ingekochte materialen of mankracht, prijswijzigingen van toeleveranties, of annuleringskosten als gevolg van het annuleren van toeleveringen die aanvankelijk voor de nakoming van de ongewijzigde Overeenkomst nodig waren.


5.5 Levertijden wijzigen mee:
Indien een wijziging van de Overeenkomst is overeengekomen heeft Opdrachtnemer het recht om van eerder overeengekomen levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens hem nodig is om de Overeenkomst in de gewijzigde vorm na te kunnen komen.


6 Tussentijdse opzegging


6.1 Wederzijdse instemming:
Partijen kunnen uitsluitend gezamenlijk overeenkomen dat de Overeenkomst tussentijds zal eindigen en onder welke voorwaarden die beëindiging zal plaatsvinden.


7 Prijzen


7.1 Euro’s:
Tenzij in het Aanbod anders is vermeld zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW, exclusief invoerrechten en andere heffingen, belastingen of accijnzen, exclusief kosten van verpakking, exclusief kosten van verzekering en exclusief verwijderingsbijdrage(n).


7.2 Kosten transport en verzekering Nederland:
Tenzij anders is overeengekomen komen bij levering binnen Nederland de kosten van transport en verzekering voor rekening van Opdrachtgever.


7.3 Kosten transport en verzekering Buitenland:
Bij levering buiten Nederland vindt, tenzij anders is overeengekomen, levering plaats ex-works fabrikant conform de op het moment waarop het aanbod wordt gedaan meest courante versie van de Incoterms.


7.4 Overige kosten:
De kosten van montage, installatie, in- aan- of uitbouw, aan- of loskoppelen, bouw, aansluiting, afstelling, inregeling, kalibratie, validatie, ijking, instructie, tests, controle en inbedrijfstelling zijn slechts bij de prijs inbegrepen althans onderdeel van de levering, voor zover Partijen dit Schriftelijk zijn overeengekomen.


7.5 Koerswisselingen > +/- 2%:
In geval van een vrijblijvend Aanbod en ook indien dit voorbehoud in een niet vrijblijvend Aanbod is opgenomen is Opdrachtnemer gerechtigd prijzen aan te passen indien de officiële valutapariteit op het moment van inkoop van de benodigde goederen en/of het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op de datum waarop het Aanbod werd gedaan, waarbij laatstgenoemde pariteit op 100 wordt gesteld.


8 Risico


8.1 Risico transport:
Nederland Bij verzending binnen Nederland gaat het risico van diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang over op Opdrachtgever op het moment van levering van de betreffende goederen met in achtneming van de overige bepalingen van dit artikel.


8.2 Risico transport:
Buitenland Bij levering buiten Nederland wordt het risico in verband met het transport geregeld conform de door Partijen overeengekomen bepalingen van de Incoterms (zie artikel 7.3).


8.3 Transportrisico binnen de poorten:
Het risico tijdens transport op het terrein van Opdrachtgever is te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.


8.4 Risico na transport buitenland:
Bij levering buiten Nederland gaat het risico van diefstal, beschadiging of achteruitgang in ieder geval over op Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtnemer al zijn verplichtingen conform de overeengekomen bepalingen van de Incoterms is nagekomen.


8.5 Risico handelingen:
Behoudens in gevallen van opzet of grove nalatigheid door de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer en wanneer niet anders is overeengekomen komt, onverminderd het bepaalde in artikel 18, voor rekening van Opdrachtgever het volgende risico: Het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang van het door Opdrachtnemer Geleverde, de eigendommen van Opdrachtgever en die van derden, verband houdende met het door Opdrachtnemer uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van ondermeer doch niet uitsluitend montage, installatie, in- aan- of uitbouw, aan- of loskoppelen, bouw, aansluiting, afstelling, inregeling, kalibratie, validatie, ijking, instructie, tests, controle en inbedrijfstelling.


8.6 Risico zaken onder Opdrachtnemer:
Indien Opdrachtnemer zaken ten behoeve van Opdrachtgever heeft afgescheiden van haar overige voorraadartikelen maar nog niet heeft geleverd om wat voor reden ook, of indien Opdrachtnemer zaken ten behoeve van Opdrachtgever onder zich houdt van Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor reparatie, inspectie, kalibratie, validatie, training, tests of voor wat dan ook, is het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang voor rekening van Opdrachtgever tenzij het bewuste risico zich verwezenlijkt heeft als gevolg van opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.


8.7 Risico retourzending zaken Opdrachtgever:
In het geval dat Opdrachtnemer zaken van Opdrachtgever onder zich heeft voor bijvoorbeeld reparatie, inspectie, etc. en deze zaken om wat voor reden ook verstuurd of getransporteerd moeten worden, komt het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang gedurende dat transport voor rekening van Opdrachtgever.


9 Levering


9.1 Administratiekosten:
Opdrachtnemer kan voor opdrachten die een door Opdrachtnemer te bepalen bedrag niet te boven gaan een door hem te bepalen vergoeding als bijdrage in de administratieve en logistieke kosten in rekening brengen.


9.2 Moment van levering:
Het moment van levering is, in geval van levering binnen Nederland, het moment waarop de te leveren goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats die daartoe is overeengekomen. Het moment van levering is, in het geval van levering buiten Nederland, het moment waarop door Opdrachtnemer aan alle verplichtingen is voldaan conform de door Partijen overeengekomen bepalingen van de Incoterms (zie artikel 7.3). Voor het moment waarop het risico overgaat zie artikel 8, voor het moment waarop de eigendom overgaat zie artikel 16.


9.3 Melding transportschade etc.:
Opdrachtgever dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen 24 uur na de levering Schriftelijk rechtstreeks aan Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden Opdrachtgever in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.


9.4 Leveringen in delen:
Opdrachtnemer is gerechtigd de te leveren goederen in gedeelten te leveren en deze gedeelten afzonderlijk in rekening te brengen.


9.5 Acceptatie:
Voor zover ten aanzien van een levering een test, beproeving of keuring (hierna: ‘Acceptatietest’) is overeengekomen en daarbij een Gebrek wordt vastgesteld, dan dient de melding van dat Gebrek Onverwijld plaats te vinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.4. Indien Onverwijld na de Acceptatietest geen Gebrek is gemeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.4, dan heeft de levering te gelden als conform de gerechtvaardigde verwachtingen van Opdrachtgever.


9.6 Retourzending:
Retournering aan Opdrachtnemer van door Opdrachtnemer geleverde goederen of enig deel daarvan, kan om welke reden dan ook, slechts plaatsvinden na voorafgaande Schriftelijke toestemming en slechts conform eventuele verzendinstructies van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.


9.7 Niet afnemen goederen:
In het geval dat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer aangeboden levering niet accepteert of heeft laten weten deze niet te zullen aannemen, is Opdrachtnemer desalniettemin gerechtigd de desbetreffende goederen aan Opdrachtgever in rekening te brengen en is Opdrachtnemer voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht en voor rekening en risico van Opdrachtgever op te (doen) slaan zolang hem dat zinnig lijkt, onverminderd alle overige rechten die de wet hem toekent in verband met de niet nakoming door Opdrachtgever.


9.8 Vergunningen:
Opdrachtgever dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor het verkrijgen van vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die nodig zijn opdat Opdrachtnemer al zijn verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst naar behoren kan nakomen.


10 Afroeporders


10.1 Definitie:
Partijen kunnen afspreken dat Opdrachtgever een bepaalde hoeveelheid zal afnemen binnen een bepaalde termijn en dat Opdrachtgever deze hoeveelheid zal afnemen in meer dan één aparte levering, volgens een concreet afroepschema. Deze afspraak wordt hierna aangeduid met ‘Afroeporder’. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht de hiervoor bedoelde afzonderlijke leveringen separaat te factureren.


10.2 Leveringen volgens afroepschema:
Indien een Afroeporder is overeengekomen zal Opdrachtnemer de afzonderlijke deelleveringen aanbieden op de overeengekomen leverdata zonder dat daarvoor een handeling van Opdrachtgever nodig is.


10.3 Afwijken van afroepschema:
Nadat een Afroeporder is overeengekomen kunnen Partijen overeenkomen dat van een bepaalde levertijd van het afroepschema zal worden afgeweken met inachtneming van de volgende leden van dit artikel.


10.4 Schriftelijke bevestiging:
Een wijziging van het afroepschema zal pas in werking treden nadat de gewijzigde leverdata van de betreffende deelleveringen Schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd.


10.5 Langer op voorraad houden:
Indien Opdrachtnemer als gevolg van een overeengekomen wijziging van het afroepschema goederen langer op voorraad dient te houden dan het geval zou zijn indien het oorspronkelijke afroepschema was gevolgd, dan zal Opdrachtnemer deze voor rekening en risico van Opdrachtgever onder zich houden.


10.6 Wijzigen afroepschema en einddatum:
Indien Partijen voor een specifieke deellevering van een Afroeporder een nieuwe leverdatum afspreken, blijven de overige overeengekomen leverdata van deelleveringen ongewijzigd, deze schuiven dus niet automatisch mee. Een nieuw overeengekomen leverdatum van een deellevering kan niet later zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen leverdatum van de laatste deellevering van de Afroeporder. Indien Opdrachtgever de leverdatum van de laatste termijn van de Afroeporder wenst te wijzigen dient daarvoor de Overeenkomst gewijzigd te worden zoals is omschreven in artikel 5.


10.7 Onderbreken afroeporder:
Een Afroeporder kan uitsluitend met instemming van beide Partijen voortijdig beëindigd worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 6. Indien de overeengekomen prijs was gebaseerd op de afname van een bepaald volume en indien bij de uiteindelijke afname van een lager volume een hogere prijs zou zijn berekend, dan is Opdrachtgever onverminderd het bepaalde in artikel 6 in ieder geval verplicht om het verschil bij te betalen.


11 Reserveonderdelen


11.1 Na garantietermijn:
Opdrachtnemer kan na afloop van de overeengekomen garantietermijn niet worden verplicht om voor geleverde goederen reserveonderdelen te leveren.


11.2 Garantie op reserveonderdelen:
Indien door Opdrachtnemer ter herstel van een Gebrek reserveonderdelen worden geleverd of ingebouwd, gaat voor deze reserveonderdelen de garantietermijn niet opnieuw lopen. De garantietermijn van de oorspronkelijke levering blijft ongewijzigd.


11.3 Niet meer leverbare onderdelen:
Voor zover op Opdrachtnemer op grond van wet of Overeenkomst de plicht rust om reserveonderdelen te leveren voor eerder aan Opdrachtgever geleverde goederen of delen daarvan, vervalt deze verplichting op het moment dat Opdrachtnemer deze reserveonderdelen niet langer op voorraad heeft en deze evenmin tegen redelijke condities via de reguliere kanalen op de markt verkrijgbaar zijn.


11.4 Vergelijkbare goederen/onderdelen:
In het geval dat Opdrachtnemer gehouden is om aan Opdrachtgever geleverde goederen of onderdelen daarvan te vervangen, staat het hem vrij om een daarmee vergelijkbaar goed of onderdeel te leveren voor zover dit naar zijn oordeel geschikt is voor hetzelfde normale gebruik waarvoor het te vervangen goed of onderdeel daarvan geschikt was.


11.5 Verbruiksartikelen:
Voor zover Partijen geen Schriftelijke afspraken ten aanzien van de leverbaarheid van verbruiksartikelen hebben gemaakt is Opdrachtnemer na afloop van de overeengekomen garantietermijn niet langer verplicht om verbruiksartikelen (consumables) te kunnen leveren.


12 Levertijden


12.1 Buitenlandse:
Toeleveringen Het kan voorkomen dat de door Opdrachtnemer aangeboden goederen zoals onderdelen, halffabricaten of grondstoffen benodigd voor de productie daarvan, hierna: ’Buitenlandse Toeleveringen’, direct of indirect worden aangeleverd vanuit diverse continenten en landen en/of vanuit verschillende Toeleveranciers worden betrokken. Opdrachtnemer kan niet uitsluiten dat deze Buitenlandse Toeleveringen in uitzonderlijke gevallen slechts moeizaam of zelfs gedurende enige tijd helemaal niet zijn te verkrijgen als gevolg van bijvoorbeeld schaarste van grondstoffen op de wereldmarkt, milieurampen en significante fluctuaties aan de aanbodzijde. Als gevolg hiervan is het voor Opdrachtnemer niet altijd mogelijk om reeds bij het plaatsen van de opdracht te voorspellen wanneer er precies geleverd kan worden. Om Opdrachtgever toch zo nauwkeurig mogelijk te informeren hanteert Opdrachtnemer de werkwijze als in de volgende leden van dit artikel omschreven.


12.2 Geen fatale termijnen:
Opdrachtnemer geeft in zijn Aanbod de geschatte levertijden op. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen kan Opdrachtnemer deze geschatte levertijden verifiëren en aan Opdrachtgever bevestigen. De geverifieerde levertijden kunnen afwijken van de geschatte levertijden uit het Aanbod. De geschatte levertijden noch de geverifieerde levertijden zijn fatale termijnen.


12.3 Verlengen levertijden:
Omdat bij de inkoop, de productie, assemblage en transport van de bestelde goederen en van de daarin verwerkte materialen, grondstoffen en halffabricaten zich onverwachte situaties kunnen voordoen waarop Opdrachtnemer in alle redelijkheid naar zijn oordeel geen invloed heeft, heeft Opdrachtnemer het recht om de geverifieerde levertijden steeds met maximaal vier weken te verlengen. Opdrachtnemer zal daartoe voor afloop van de geverifieerde levertermijn een bevestiging sturen met daarin de nieuwe geverifieerde levertijd(en).


12.4 Beëindiging na vier maal verlenging:
Opdrachtgever is bevoegd om, indien de verwachte levertijd meer dan vier maal is verlengd, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Wanneer Opdrachtgever op grond van deze bepaling de Overeenkomst beëindigt, zal dit niet leiden tot enige verplichting van een der Partijen tot het vergoeden van schade die de andere Partij lijdt als gevolg van die beëindiging.


12.5 Ingebrekestelling vereist voor intreden verzuim bij overeengekomen leverdatum:
Wanneer Partijen op verzoek van Opdrachtgever zijn overeengekomen dat leveringen dienen plaats te vinden op een specifieke dag en dat voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst Schriftelijk kenbaar is gemaakt dat latere levering niet acceptabel is, zal Opdrachtnemer ten aanzien van het overschrijden van die overeengekomen levertijden niet eerder in verzuim komen dan nadat hij Schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke
termijn is geboden om alsnog te leveren. Voor het bepalen van de redelijke termijn dient in ieder geval doch niet uitsluitend rekening te worden gehouden met de actueel geldende levertermijnen en productiedoorlooptijden, de duur van eventueel transport(en) en de beschikbaarheid van grondstoffen en bouwmaterialen.
13 Overmacht (Niet Toerekenbare Tekortkoming)


13.1 Bij overmacht geen verplichting:
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.


13.2 Reikwijdte:
Onder overmacht wordt mede verstaan: (I) overmacht van Toeleveranciers van Opdrachtnemer, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van Toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, service providers, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (VII) oorlog, (VIII) werkbezetting, (IX) staking, (X) algemene vervoersproblemen en (XI) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden wier persoonlijke inspanning noodzakelijk is in verband met de nakoming, (XII) terroristische aanslagen of bezettingen, (XIII), epidemieën en pandemieën, (XIV) financiële crisis, (XV) het niet functioneren van het betalingsnetwerk van de betreffende banken.


13.3 (Gedeeltelijk) Ontbinden:
Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, danwel indien er reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, gedeeltelijk te ontbinden. In geval van een gedeeltelijke ontbinding of de onmogelijkheid de prestatie ongedaan te maken, zullen Partijen gehouden zijn tot een deelbetaling respectievelijk waardevergoeding. Partijen zullen in verband met deze afrekening te verrichten betalingen Onverwijld uitvoeren.


13.4 Mededeling van overmacht:
Indien Opdrachtnemer zich wenst te beroepen op overmacht zal hij Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen zodra dit praktisch gezien mogelijk is. De gevolgen van overmacht treden in werking vanaf het moment dat de daartoe leidende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis is ingetreden.


13.5 Opschorten:
Indien Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd enige opeisbare verplichting jegens Opdrachtgever na te komen en de overmachtsituatie naar het oordeel van Opdrachtnemer van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmachtsituatie veroorzaakt(e) zich niet langer voordoet.


13.6 Prioriteit:
Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn klanten of Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle klanten en Opdrachtgevers, is Opdrachtnemer gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke klanten en Opdrachtgevers hij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.


14 Garantie


14.1 Productgarantie:
Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden garandeert Opdrachtnemer uitsluitend dat het Geleverde, met uitzondering van verbruiksartikelen, op het moment van levering voldoet aan de productspecificaties en dat het de eigenschappen bezit die Schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst.


14.2 Verdergaande garantie/Werkingsgarantie:
Partijen kunnen afspreken dat de Opdrachtnemer een garantie geeft die verder gaat dan de productgarantie zoals bedoeld in artikel 14.1 met in achtneming van het bepaalde van dit lid. Opdrachtnemer geeft uitsluitend de garantie dat het Geleverde op een bepaalde wijze zal functioneren en/of presteren in combinatie met door derden geleverde zaken en/of in combinatie met zaken van Opdrachtgever (bijvoorbeeld in een proces, in een machine of in een installatie van Opdrachtgever), hierna: “Werkingsgarantie”, wanneer en voor zover dit voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst expliciet Schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is bevestigd met inachtneming van artikel 2.2. De voorwaarden voor het ontstaan van een resultaatsverplichting betreffende een Werk, zoals opgenomen in artikel 28.4 zijn bovendien eveneens van toepassing op het ontstaan van een Werkingsgarantie. Een Werkingsgarantie vervalt op het moment dat na levering blijkt dat er omstandigheden zijn die naar het oordeel van Opdrachtnemer het functioneren van het Geleverde in negatieve zin beïnvloeden en die niet reeds voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer waren gemeld en Schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever waren bevestigd. Voor zover niet anders is overeengekomen vervalt een Werkingsgarantie na verloop van twaalf (12) maanden na levering.


14.3 Termijn:
Tenzij in het Aanbod andere garantietermijnen zijn vermeld bedraagt de garantie genoemd in 14.1 voor nieuwe zaken twaalf (12) maanden vanaf het moment van levering. Tenzij in het Aanbod anders is vermeld wordt op door Opdrachtnemer geleverde gebruikte zaken geen garantie gegeven.


14.4 Melden:
Gebrek tijdens garantie Indien Opdrachtgever met een Gebrek bekend is geworden en aanspraak wenst te doen op garantie betreffende de gebrekkige levering, dient Opdrachtgever dit Gebrek te melden met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.4 op straffe van verval van het recht daartoe.


14.5 Herstel of vervanging:
Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer er inderdaad sprake is van een Gebrek dat aan hem is toe te rekenen en indien Opdrachtgever inzake dit Gebrek het recht op garantie als bedoeld in artikel 14.1 toekomt, zal Opdrachtnemer ter zijne discretie ofwel zorg dragen voor herstel van dit Gebrek of voor vervanging van de gebrekkige zaak, tenzij dit herstel of deze vervanging in alle redelijkheid niet van hem gevergd kan worden. 14.6 Wijze van herstel Het staat Opdrachtnemer vrij om het herstel van een Gebrek zelf uit te voeren dan wel om dit uit te besteden of hiervoor derden in te schakelen.


14.7 Toezending aan Opdrachtnemer:
Goederen die voor garantie in aanmerking komen, dienen voor eigen rekening door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer aangeleverd te worden. Alle kosten die hierdoor ontstaan zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend kosten in verband met in- en uitbouw, installatie, kalibratie, verificatie, opstarten, productieverlies, wachttijd, productiestilstand, verpakking, verzekering en transport komen voor rekening van Opdrachtgever.


14.8 Vergoeding kosten:
Indien de goederen die aan Opdrachtnemer zijn toegezonden onder garantie, naar het oordeel van Opdrachtnemer na inspectie geen Gebreken blijken te vertonen, of indien Opdrachtgever geen recht op garantie toekomt, is Opdrachtgever verplicht om aan Opdrachtnemer alle kosten voor inspectie, bewaring en verzending te vergoeden.


14.9 Wat buiten de garantie valt:
Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel heeft Opdrachtgever in geen geval recht op garantie: – indien het Geleverde niet is gebruikt voor het doel en onder de omstandigheden waarvoor het is geleverd; – indien het Geleverde wordt gebruikt in strijd met de instructies en voorschriften etc.; – ten aanzien van zaken die voor bewerking door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; – indien het vermeende Gebrek het gevolg is van slijtage als gevolg van normaal gebruik; – op geleverde Werkzaamheden die het karakter hebben van een inspanningsverplichting; – op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of die door Opdrachtnemer zijn betrokken van door Opdrachtgever aangewezen derden.


14.10 Verval garantie:
Alle garantie-aanspraken vervallen terstond op het moment dat zonder Schriftelijke instemming van Opdrachtnemer: – wijzigingen, aanpassingen en/of reparaties aan het Geleverde zijn verricht; – het Geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde en/of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen; – het Geleverde anderszins onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld; – in of ten aanzien van het Geleverde een softwareaanpassing of upgrade heeft plaatsgevonden die niet door Opdrachtnemer zelf of door een door Opdrachtnemer aangewezen derde is geschied; – het Geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is; – het Geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet was te voorzien op grond van de gegevens die voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.


14.11 Ontheffing garantieverplichtingen:
Zolang Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer op grond van enige Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, is Opdrachtnemer ontheven van zijn garantieverplichtingen vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt tot aan het moment dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer weer naar behoren is nagekomen. Gedurende de periode dat Opdrachtnemer van zijn garantieplichten is ontheven loopt de garantieperiode door.


14.12 Schade tijdens garantieperiode:
Voor zover Opdrachtnemer tijdens de garantieperiode gehouden is om schade of kosten te vergoeden die Opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een Gebrek, heeft het voldoen aan de garantieplicht door Opdrachtnemer te gelden als enige en volledige schadevergoeding.


15 Zekerheidsrechten


15.1 Retentierecht:
Op alle goederen welke zich van of namens Opdrachtgever onder Opdrachtnemer bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft Opdrachtnemer een retentierecht zolang Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.


15.2 Zaaksvorming:
Indien Opdrachtgever (mede) uit door Opdrachtnemer geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer is nagekomen. Opdrachtnemer heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van die gevormde zaak. Middels het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever hem toestemming om zijn terreinen en gebouwen te betreden om zijn eigendommen onder zich te nemen.


15.3 Pandrecht:
Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer en voor rekening van Opdrachtgever zijn medewerking verlenen aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op nieuw gevormde zaken zoals bedoeld in artikel 15.2, waarin door Opdrachtnemer geleverde zaken zijn verwerkt, zolang Opdrachtgever nog niet al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.


16 Eigendomsvoorbehoud


16.1 Uitgebreid voorbehoud:
Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle door of namens Opdrachtnemer geleverde goederen eigendom van Opdrachtnemer tot op het moment dat Opdrachtgever al zijn opeisbare verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.


16.2 Goede zorg:
Opdrachtgever is verplicht om – zolang ingevolge het in artikel 16.1 bepaalde de eigendom van door of namens Opdrachtnemer geleverde goederen nog aan Opdrachtnemer toekomt – deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van Opdrachtnemer te herkennen zijn.


16.3 Terugvorderen:
Ingeval van niet-betaling van enig door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd en opeisbaar bedrag, en voorts in geval de Overeenkomst eindigt anders dan door voltooiing, is Opdrachtnemer gerechtigd de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen) nemen, onder verrekening van het eventueel reeds ter zake van die goederen betaalde, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In geval van dergelijke niet-betaling of van beëindiging van de Overeenkomst is elke vordering welke Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar.


16.4 Terughalen goederen:
Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer een volmacht te verstrekken voor de onmiddellijke terugname van de nog niet ten volle betaalde goederen, waar deze zich ook mogen bevinden. Opdrachtgever verplicht zich om op eerste verzoek van Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen met inbegrip van eventuele demontage, uitbouw, afsluiting, loskoppeling, etc.


16.5 Gevolgen verkoop:
Opdrachtgever is gerechtigd goederen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud ten gunste van Opdrachtnemer geldt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken; op deze goederen mag echter geen zekerheidsrecht worden gevestigd, terwijl Opdrachtgever ten aanzien van deze goederen geen handelingen mag (doen) verrichten waardoor deze onderdeel of bestanddeel zouden worden van een of meer andere goederen. In geval goederen worden doorgeleverd ten aanzien waarvan nog een eigendomsvoorbehoud ten gunste van Opdrachtnemer geldt, is Opdrachtgever verplicht daarvan zelf de eigendom voor te behouden en op eerste verzoek van Opdrachtnemer alle vorderingen op de schuldenaar van Opdrachtgever, tot het verschuldigde bedrag, aan Opdrachtnemer te cederen.


17 Voorkomen van schade, melding Gebrek


17.1 Zorg:
Opdrachtnemer Opdrachtnemer zal bij het nakomen van de Overeenkomst de zorg betrachten die in alle redelijkheid van hem verwacht mag worden. Desondanks is het niet uit te sluiten dat het door Opdrachtnemer Geleverde niet zonder Gebreken bij Opdrachtgever aankomt als gevolg van gebeurtenissen tijdens het transport of onvoorziene omstandigheden of Gebreken gaat vertonen als gevolg van de wijze van gebruik door Opdrachtgever.


17.2 Voorkomen schade:
Het door Opdrachtnemer Geleverde kan wellicht gebruikt worden in processen of installaties van Opdrachtgever. De wijze waarop het Geleverde ingebouwd of gebruikt wordt, onder welke omstandigheden het Geleverde gebruikt wordt en welke specifieke eisen aan het Geleverde gesteld worden zijn doorgaans niet volledig bekend bij Opdrachtnemer. Indien het Geleverde onverhoopt een Gebrek gaat vertonen kan dit schade veroorzaken voor Opdrachtgever. De hoogte van die schade is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop de processen en installaties van Opdrachtgever zijn ingericht en waartoe die processen en installaties dienen. Van belang zijn bijvoorbeeld de wijze en snelheid van monitoring, al dan niet redundante uitvoeringen, frequentie en diepgang van inspecties, soorten en wijze van alarmering bij storingen, al dan niet permanent toezicht, storingsafhandelingsroutines en gerelateerde bedrijfsprocessen, kwaliteit van onderhoud, etc. Omdat al de hiervoor genoemde parameters binnen het domein van Opdrachtgever liggen, is Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk om afdoende maatregelen te nemen ter voorkoming van onnodige of onnodig hoge schade in geval een door Opdrachtnemer geleverd goed defect raakt.


17.3 Waarschuwing:
Het gebruik van niet naar behoren functionerende zaken kan ernstige gevolgen opleveren voor het functioneren van processen of installaties waarvan het Geleverde deel uitmaakt of voor de daarbij betrokken personen. Dit wordt dan ook sterk afgeraden door Opdrachtnemer.


17.4 Melding:
Gebrek Opdrachtgever dient een Gebrek Schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer Onverwijld nadat hij hiervan kennis heeft gekregen of in alle redelijkheid had kunnen of moeten krijgen wanneer hij afdoende maatregelen zou hebben genomen als bedoeld in artikel 17.2. De melding van het Gebrek dient zodanig concreet te zijn dat het voor Opdrachtnemer zonder verdere navraag duidelijk is wat de aard van het Gebrek is en welke acties in alle redelijkheid van hem verwacht mogen worden. Bij de melding van het Gebrek dienen alle relevante omstandigheden die van belang zijn of zouden kunnen zijn voor een beoordeling van de toedracht van het Gebrek te worden omschreven.


18 Aansprakelijkheid


18.1 Voorwaarden vergoeding schade:
Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid door de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer en met inachtneming van de overige bepalingen van de ALV2020 en met name de overige leden van dit artikel is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht om aan Opdrachtgever te vergoeden de schade die deze lijdt als gevolg van een Gebrek. De verplichting tot vergoeding van schade ontstaat niet eerder dan op het moment dat is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: – het Gebrek dient door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te zijn gemeld op de wijze zoals omschreven in artikel 17.4; – er dient sprake te zijn van verzuim zoals omschreven in artikel 18.2 en artikel 18.3; – de schade dient toerekenbaar te zijn aan Opdrachtnemer; – Opdrachtgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij afdoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen ter voorkoming of beperking van de schade zoals ondermeer genoemd in artikel 17.2 en 17.3.


18.2 Verzuimduur:
Opdrachtnemer is in verzuim gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat deze opeisbaar is geworden en aan de eisen van artikel 18.3 is voldaan, behalve voor zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.


18.3 Ingebrekestelling:
Het verzuim zoals bedoeld in artikel 18.2 treedt pas in, wanneer Opdrachtnemer door Opdrachtgever in gebreke wordt gesteld bij een Schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Voor het bepalen van de redelijke termijn dient in ieder geval doch niet uitsluitend rekening te worden gehouden met de op het moment van ingebrekestelling geldende levertermijnen en productiedoorlooptijden, de duur van eventuele transport(en) en de beschikbaarheid van grondstoffen en bouwmaterialen.


18.4 Aansprakelijkheidsverzekering:
Opdrachtnemer kan, maar hoeft zich niet te verzekeren tegen schade die kan ontstaan als gevolg van een aan hem toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever. Middels het aangaan van een Overeenkomst aanvaardt Opdrachtgever dat op hem de taak rust om vooraf te controleren of de dekking die de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering biedt, naar zijn mening toereikend is voor de betreffende Opdracht. Opdrachtnemer zal op het eerste verzoek van Opdrachtgever een kopie van het betreffende verzekeringspolisblad aan Opdrachtgever toesturen.


18.5 Beperking aansprakelijkheid:
Indien Opdrachtnemer met inachtneming van het hiervoor gestelde aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en gehouden is diens schade te vergoeden, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het met de Overeenkomst gemoeide bedrag (excl. BTW). Indien het hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar wordt het met de Overeenkomst gemoeide bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In ieder geval is in alle gevallen de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal € 500.000,- (vijfhonderdduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (I) reparatie, herstel of vervangingskosten, (II) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (III) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. In het geval dat de verzekeraar in verband met de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als hiervoor bedoeld een bedrag uitkeert, is de verplichting tot het vergoeden van schade bovendien beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar voor het desbetreffende geval uitkeert danwel tot hetgeen door de verzekering is gedekt.
18.6 Uitsluiting aansprakelijkheid indirecte schade:


De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder in ieder geval is te verstaan: – andere schade dan de schade voor Opdrachtnemer om de directe gevolgen van de niet-nakoming te herstellen; – schade door gederfde winst, productiestilstand, tenietgaan of achteruitgang van goederen als gevolg van productiestilstand, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of door verminderde goodwill; – schade als gevolg van aanspraken van derden, waaronder afnemers van Opdrachtgever; – schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken zoals doch niet uitsluitend: installaties, gereedschappen, machines, materialen of data, informatie of programmatuur van derden; – schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers, programmeurs, adviseurs of controleurs; – schade als gevolg van verminking, vernietiging, of verlies van data, instellingen van digitale apparatuur, software, informatie, gegevens of documenten.


18.7 Overige uitsluitingen:
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is voorts uitgesloten voor: – de directe en indirecte gevolgen van niet stipte naleving door Opdrachtgever van de gebruiks- of bedieningsvoorschriften; – normale slijtage, en beschadiging en/of slijtage veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik en als gevolg van overbelasting of elke andere vorm van niet normaal gebruik. – abnormale of niet voorziene omstandigheden althans omstandigheden waarmee Opdrachtnemer op grond van de bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan hem overgelegde gegevens in alle redelijkheid niet had hoeven rekening te houden; – schade waartegen Opdrachtgever zichzelf had kunnen verzekeren.


18.8 Cumulatie:
De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zoals omschreven in artikel 18 laten de overige beperkingen en uitsluitingen zoals opgenomen in de ALV2020 onverlet.


18.9 Verjaring:
Iedere vordering die Opdrachtgever heeft op Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van drie jaar na de levering door Opdrachtnemer, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.


18.10 Vrijwaring:
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren en schadeloos stellen betreffende alle aanspraken van derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade, waaronder begrepen aanspraken wegens productaansprakelijkheid en schending van rechten van intellectueel eigendom, als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverd goed dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde goederen.


18.11 Beroep op ALV2020 door anderen:
Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de ALV2020 gelden mede ten gunste van medewerkers in dienst van Opdrachtnemer en van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan hij deel uitmaakt.


18.12 Algemene voorwaarden derden:
Ten aanzien van goederen en diensten welke Opdrachtnemer van een derde heeft betrokken geldt dat de op de desbetreffende overeenkomst toepasselijke bepalingen betreffende garantie, reserveonderdelen en aansprakelijkheid mede van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, indien en voor zover Opdrachtnemer zich daarop beroept. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer door het aangaan van een Overeenkomst, de bevoegdheid om een beperking van de aansprakelijkheid van deze derde te aanvaarden.


19 Intellectuele eigendomsrechten


19.1 Eigendom:
Alle rechten van intellectueel eigendom, hierna te noemen ‘IE’, op het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde, ontwikkelde of ter beschikking gestelde – waaronder Documentatie, uitvindingen, ideeën, programmatuur, IC´s, databestanden, schema’s, apparatuur, monsters, schakelingen, methodes, opstellingen, installaties, oplossingen, analyses, ontwerpen, rapporten, offertes – berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer dan wel bij zijn licentiegever(s) of zijn Toeleverancier(s).


19.2 Gebruiksrecht:
leveringen Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever in verband met de overeengekomen leveringen, voor zover van toepassing, uitsluitend de eeuwigdurende, niet exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten voor de specifieke toepassing waarvoor de levering was bedoeld en uitsluitend voor gebruik in het land waar de levering volgens Overeenkomst diende plaats te vinden.


19.3 Moment overgang gebruiksrecht:
De in artikel 19.1 genoemde gebruiksrechten gaan eerst over op Opdrachtgever op het moment dat de betreffende leveringen compleet zijn en naar behoren hebben plaatsgevonden en Opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer is nagekomen.


19.4 Registratie IE-rechten:
Voor zover met betrekking tot de in 19.1 genoemde rechten een registratie vereist is alvorens het betreffende recht te doen ontstaan, is het Opdrachtgever behoudens Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden de betreffende registratiehandelingen te (doen) verrichten.


19.5 Inbreuk:
Indien onverhoopt mocht blijken dat een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verkocht goed in Nederland inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom van een derde, en Opdrachtgever te dier zake wordt aangesproken, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd om, naar eigen keuze, deze inbreuk te herstellen door: – het recht om dat goed te gebruiken aan Opdrachtgever te verschaffen, ofwel – het goed zodanig te wijzigen dat dit geen inbreuk meer maakt, ofwel – een vervangend goed te leveren dat geen inbreuk maakt, ofwel – aan Opdrachtgever nadat het goed van hem is terugontvangen de koopprijs te restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat Opdrachtgever het goed ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van IE buiten Nederland zal Opdrachtgever tegen Opdrachtnemer geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.


19.6 Uitsluiting aansprakelijkheid IE:
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inbreuk op enig recht van intellectueel eigendom dan wel enig ander exclusief recht welke het gevolg is van: – enige wijziging in of aan een door of namens Opdrachtnemer verkocht of geleverd goed; – enig gebruik of toepassing van een dergelijk goed anders dan dat door Opdrachtnemer is voorgeschreven of waarvan Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst mocht uitgaan; – integratie, gebruik of toepassing met niet door of namens Opdrachtnemer verkochte en geleverde goederen, (delen van) systemen en netwerken daaronder begrepen; – een softwareaanpassing die niet door of namens Opdrachtnemer is geschied.


20 Betaling


20.1 Betalingscondities:
Opdrachtgever zal de facturen betalen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen specifieke condities op de factuur zijn vermeld zal Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.


20.2 Volgorde betaling:
Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan Opdrachtnemer verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.


20.3 Te late betaling:
Indien Opdrachtgever door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is Opdrachtgever zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, cumulatief per maand te berekenen. Indien Opdrachtgever na een betalingsherinnering, aanmaning of ingebrekestelling eveneens zijn betalingsverplichtingen binnen een redelijke termijn niet nakomt, verkeert hij in verzuim van rechtswege. Vanaf dat moment is Opdrachtgever naast de in rechte vastgestelde kosten tevens gehouden aan Opdrachtnemer te vergoeden de door Opdrachtnemer werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten waaronder begrepen de kosten in rekening gebracht door partij- en/of gerechtelijke deskundigen.


20.4 Reclames factuur:
Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum van die factuur bij Opdrachtnemer te worden ingediend.


20.5 Betalingsverplichting blijft:
Het melden van een Gebrek zoals omschreven in artikel 14.4 en/of artikel 17.4 ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.


21 Beëindiging Overeenkomst


21.1 Ontbinding:
In het geval een der Partijen in verzuim is, geeft dit de andere Partij de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


21.2 Vergoeden van schade:
Opdrachtnemer is in geval van ontbinding door Opdrachtgever niet gehouden tot het voldoen van een schadevergoeding aan Opdrachtgever.


21.3 Onmiddellijke beëindiging in specifieke gevallen:
Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden ingeval de andere Partij in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, (voorlopige of definitieve) surseance van betaling verleend wordt, in het geval dat beslag op het gehele vermogen van de andere Partij of een gedeelte daarvan wordt gelegd of in het geval dat de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd.


21.4 Gevolgen ontbinding:
Indien een Partij een Overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit artikel ontbindt, zullen de bedragen die Opdrachtgever op het ogenblik van ontbinding aan Opdrachtnemer verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal Opdrachtgever ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van de ALV2020, onverminderd het recht van Opdrachtnemer tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiende uit eigendomsvoorbehoud, tot het nemen van overige (rechts)maatregelen en overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten.


22 Annulering op verzoek van Opdrachtgever


22.1 Wederzijdse instemming:
Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken om in te stemmen met het annuleren (cancelen) van een reeds geplaatste maar nog niet uitgevoerde Overeenkomst. Annulering van een Overeenkomst kan niet eerder plaatsvinden dan nadat Partijen Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de annuleringsvoorwaarden, waaronder begrepen de hoogte van de annuleringskosten, en nadat alle overeengekomen annuleringsvoorwaarden naar het oordeel van Opdrachtnemer volledig zijn voldaan.


22.2 Moment van annulering:
Zolang Partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de annuleringsvoorwaarden of zo lang de annuleringsvoorwaarden naar het oordeel van Opdrachtnemer niet geheel zijn vervuld, zal de Overeenkomst voortduren en blijven Partijen verplicht om hun wederzijdse verplichtingen op grond van die Overeenkomst onverkort na te komen.


22.3 Hoogte kosten annulering:
De hoogte van de annuleringskosten zullen per geval door Opdrachtnemer worden bepaald. Van belang voor het bepalen van de hoogte van de annuleringskosten zijn onder meer de volgende factoren: – het met de Overeenkomst gemoeide bedrag; – de mate waarin de uitvoering van de Overeenkomst reeds is gevorderd; – het soort Overeenkomst (levering goederen, ontwikkelopdracht, levering van een werk, serviceovereenkomst, training/opleiding, etc.); – de kosten die Opdrachtnemer tot het moment van annuleren reeds heeft gemaakt, de verplichtingen die Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst reeds is aangegaan; – de acties die Opdrachtnemer in verband met de annulering dient te nemen; – de winst die Opdrachtnemer misloopt als gevolg van de annulering.


22.4 Schade door annulering:
In geval van annulering van een Overeenkomst zal Opdrachtnemer in geen geval gehouden zijn om enige schade te vergoeden die Opdrachtgever lijdt of zou kunnen lijden als gevolg van die annulering.


23 Toepasselijk recht en geschillen


23.1 Nederlands recht:
Op elk Aanbod gedaan door Opdrachtnemer, op elke Overeenkomst aangegaan door of namens Opdrachtnemer en op iedere andere rechtsbetrekking tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.


23.2 Forumkeuze:
Geschillen voortvloeiende uit een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is als rechter in eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) voor die rechtelijke instanties waar dit Opdrachtnemer wenselijk voorkomt.


23.3 Overige:
Het in artikel 23.2 bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of een bindend advies.


24 Geldigheid
In geval enige bepaling van deze ALV2020 geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, gerechtelijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze ALV2020. Indien een bepaling van deze ALV2020 niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin deze wel geldig is.


25 Deponering


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40507574.